09-07-04

Prijs voor de democratie 2004

Op woensdag 21 juli op het groot podium Bij Sint-Jacobs om 19u. wordt de jaarlijkse "Prijs voor de Democratie" uitgereikt.
Zoals altijd wordt de prijs (een bronzen beeld van beeldhouwer Walter De Buck) uitgereikt tijdens een publieke prijsuitreiking.Walter De Buck zingt enkele liedjes en Didi De Paris graait in zijn rebelse poëzietrommel.
Hieronder het officiële juryverslag.

Juryverslag Prijs voor de Democratie 2004.

De jury voor de Prijs voor de Democratie heeft vergaderd op dinsdag 15 juni 2004, nog sterk onder de indruk van de nieuwe Zwarte Zondag waarop bijna 1 miljoen Vlamingen onbeschaamd hebben gestemd voor een racistische extreem rechtse partij. De sluipende ondermijning van de democratie gaat niet alleen verder in onze instellingen, maar vooral ook in de geesten van de mensen. Systematische uitsluiting van delen van de bevolking worden als normaal beoordeeld, weze het in de richting van vreemdelingen of tegenover de franstalige Belgen. Dat gaat gepaard met een roep naar meer repressie, naar meer gebruik van macht. Die mentaliteit bedreigt de noodzakelijke verdraagzaamheid in een pluralistische samenleving. Die politiek versterkt het egoïsme en holt de solidariteit uit. Die politiek bedreigt de democratische en individuele vrijheden.

Daarom heeft de jury voor dit jaar kandidaten genomineerd die elk een zijde van de strijd voor de democratie illustreren.

1. Met de eerste nominatie onderstreept de jury dat de strijd voor het behoud van de democratische rechtsstaat de plicht is van de drie gescheiden machten ( en ook trouwens van de informele "vierde macht"). Het is dus de taak van de gerechterlijke macht de wetten toe te passen, vooral wanneer die wetten de contouren van een democratische werking vastleggen. Die loyale toepassing van de wet is zowel een voorwaarde voor het vertrouwen in het gerechtelijk apparaat als voor het zo gewenste herstel van norm- en waardebesef. Zo is het racisme in dit land een strafbaar feit met de bedoeling zowel de politiek als het dagelijks leven te vrijwaren van haat en machtsmisbruik en een klimaat te behouden waarin levensbeschouwelijke en culturele diversiteit wordt getolereerd . Het staat buiten kijf dat de vreemdelingenhaat in onze samenleving is toegenomen en dat die door het Vlaams Blok wordt aangewakkerd. Daarbij worden de wetten regelmatig overtreden en het was dan ook schrijnend hoe de magistratuur niet optrad of zich onbevoegd verklaarde. De uitspraak van het Hof Van Beroep te Gent bevestigt wat was geweten: het Vlaams Blok en haar mantelorganisaties zijn racistische verenigingen en overtreden daarmee op regelmatige basis de bestaande wetgeving. Die vaststelling is een ijkpunt in de rechtsstaat, die niet kan worden tegengesproken door populistische demagogie.

Dat we in dit land tot zo'n duidelijke, genuanceerde en goed onderbouwde uitspraak zijn gekomen is zeker mede te danken aan de volgehouden argumentatie van Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding en van de Liga voor de Rechten van de Mens. Zij hebben zonder noemenswaardige steun van de politieke wereld of van de publieke opinie, alleen op basis van principes, documenten, harde feiten en wetgeving de rechtsstaat uitgedaagd haar eigen principes toe te passen en politici niet boven de wet te stellen. Beide instellingen en hun advokaten hebben de beklaagden zonder verweer gelaten. Het omstandig arrest van het hof bewijst dat de grootste fractie van Vlaanderen haar politieke kracht haalt uit onwettelijke actie, uit een minachting voor de bestaande wetgeving en uit een systematische campagne om de samenleving te verdelen. Dat dergelijke politiek de grenzen van een democratisch politiek debat overschrijdt diende nodig door de rechterlijke macht te worden onderstreept. Zij die zich daarvoor hebben ingezet hebben de democratische rechtsstaat een grote dienst bewezen.

De eerste prijs gaat dus ex-aequo naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Liga voor Mensenrechten.


2. Maar het wegwerken van de malaise in onze samenleving kan natuurlijk niet alleen steunen op het aan banden leggen van de onruststokers. Het is aan de nog steeds bestaande democratische meerderheid om beleid te voeren en de voorwaarden te scheppen voor een conviviale interculturele samenleving gesteund op meer democratie en meer participatie. Om het belang daarvan te onderstrepen wil de jury het beleid nomineren dat dat project tot een kerntaak heeft gesteld. Gent heeft zich uitgeroepen tot cultuurstad en cultuurstad voor iedereen. Het stadsbestuur heeft een politiek gevoerd van integraal beleid, met participatie en publieke discussie, gericht ook op deelname van uitgesloten groepen en kansarme buurten. Een beleid kan de richting aangeven en een kader aanreiken. Maar er zijn ook actoren nodig, veldspelers die in de samenleving zelf projecten realiseren en die actief, weze het in tegenspraak met het beleid, deelnemen aan de maatschappelijke discussie. Het is dat samenspel van doortastend en samenhangend bestuur met tegensprekelijke discussie en actie, die een basis vormt voor samenlevingsopbouw in een multiculturele context. Die moeilijke maar succesvolle weg tegen de verzuring wordt al te weinig in het dominante infotainment getoond. Om die aanpak en dat complexe samenspel van positieve krachten te illustreren nomineert de jury Frank Beke, burgemeester van Gent samen met theatermaker Chokri Ben Chikha ( die o.a. in het Arcatheater de "Leeuw van Vlaanderen" bracht als een verhaal van integratie en ontvoogding van de immigranten). Het duo staat voor het nodige samenspel tussen politiek bestuur en actieve civiele maatschappij, waarbij beide partners doordrongen zijn van democratische principes, mensenrechten, solidariteit en respect voor diversiteit.


De tweede prijs gaat ex-aequo naar burgemeester Frank Beke en theatermaker Chokri Ben Chikha.


De juryleden van de "prijs voor de democratie 2004" : Eric Goeman, Eric Corijn, Jos Vandervelpen, Chantal De Smet, Monika Triest, Guido De Leeuw, Philippe Paelman, Kristien Hinnion, Jo De Leeuw, Lode Van Outrive, Paul Pataer, Eric Gryp, Geertrui Daem, Leander De Cauter, Rene Stroobant, Jan Bundervoet, Anne Provoost, Lucas Catherine, Frank Stappaerts, Rita Mulier, Jean-Pierre Rondas, Dirk Jacobs, Jaap Kruithof, Sami Zemni.


Voor alle verdere info:
eric goeman
eric.goeman@skynet.be
Tel.09/372.44.91
Mobiel.0476/99.07.14


13:43 Gepost door 3 juli comit | Permalink | Commentaren (291) |  Facebook |

Commentaren

Open Brief aan de jury van de Prijs voor de democratie “In een democratie en in een rechtstaat heeft men de keuze: ofwel draait ge mee met het systeem en ontspoor je samen met het systeem, ofwel verzet je je en doe je je job naar eer en geweten.”
Carine Russo, in DENG, maart 2004, p.21.

Beste vriend(inn)en,

Wellicht moet het wel heel beklemmend geweest zijn op die dinsdag 15 juni ll., twee dagen na het pikzwarte einde van paarsgroen, op de bijeenkomst van de jury. Zo beklemmend dat op een terechte keuze voor de Eerste Prijs voor de Democratie 2004 een zo onterecht politiek signaal is gevolgd.

Dat de Liga voor Mensenrechten en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen ex-aequo de Eerste Prijs in ontvangst mogen nemen is terecht ! Nog anderen komen daar natuurlijk ook voor in aanmerking. Maar gezien de traditie van de Prijs voor de democratie en gezien de politieke actualiteit is deze keuze op zijn plaats. Het parlement heeft een wet tegen racisme gestemd. Je kan over het nut van zo’n wet van mening verschillen. Maar de wet gelijk toepassen voor iedereen is niet meer dan democratisch. Terecht schrijven jullie dat beide verenigingen “ zonder noemenswaardige steun van de politieke wereld (…) de rechtstaat hebben uitgedaagd haar eigen principes toe te passen (…)”.

Hiermee wordt een basisidee bevestigd dat Carine Russo herhaaldelijk en indringend onder woorden heeft gebracht door te stellen dat het “ (…) te laat is om nog te denken dat onze arme instellingen kunnen werken zonder onze hulp” (oproep in de Ancienne Belgique in januari 1997 tot deelname aan de Multicolore Mars door Carine Russo). Zij heeft aan de leiding gestaan van een van de meest omvangrijke en diepgaande democratische bewegingen die net tot doel had om naar de woorden van het juryverslag “ de contouren van een democratische werking vast te leggen”, “ loyale toepassing van de wet” te eisen, “ het vertrouwen in het gerechtelijk apparaat” te realiseren, “norm- en waardebesef” te herstellen alsook “ijkpunten in de rechtstaat “ vast te leggen die “niet kunnen worden tegengesproken”. Net als Carine Russo hebben de Liga voor Mensenrechten en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen “ de democratische rechtstaat een grote dienst bewezen”.

Maar de uitslag van 13 juni bevestigt dat de jury in deze keuze op een slappe koord loopt. Niet alleen nemen meer en meer mensen geen aanstoot aan racisme. Het is vooral het proces tegen het Blok zelf dat in de huidige politieke situatie de partij alleen maar meer stemmen oplevert. In plaats van grenzen te trekken in de vrije meningsuiting wordt de wet door alsmaar meer mensen gezien als aan aanslag op de meningsvrijheid. Bij afwezigheid van een politiek alternatief voor het beleid werkt de wet tegen racisme averechts. Reden te meer om de terechte keuze voor de Eerste Prijs te onderbouwen met een krachtig politiek signaal. Het is hier dat de jury zich bezondigt aan een uitschuiver van formaat.

Deze open brief dient om steun te geven aan het standpunt van Arthur De Decker over de keuze van Frank Beke als tweede genomineerde voor de Prijs. Arthur vertegenwoordigt een unieke democratische traditie in ons land die van Gent de referendumstad bij uitstek heeft gemaakt. Eerst in de strijd tegen de bouw van parkeergarages midden in de stad, dan voor gratis openbaar vervoer en vandaag voor decentralisatie van het bestuur heeft Arthur samen met vele anderen aan de kar getrokken om de democratie in Gent te “verdedigen, te verdiepen, te verbreden en te verbeteren” juryverslag. En telkenmale vonden zij Frank Beke en zijn schepencollege op hun weg om die strijd te fnuiken. Wij verwijzen naar de brief van Arthur in verband met de manipulaties van het stadsbestuur in verband met het referendum rond decentralisatie. (http://www.indymedia.be/news/2004/07/86956_comment.php#86979)


Deze open brief vooral en vooral om het debat aan te gaan over de politieke situatie na 13 juni en over de plaats van het Vlaams Blok daarin. Elke zwarte zondag gaat immers gepaard met een verdere banalisering van het Blok. En elke zwarte zondag gaat gepaard met het idealiseren van een figuur uit de Vlaamse politieke klasse als antwoord op het Blok. In 1991 was dat loodgieter Jean-Luc Dehaene. Zijn onbehouwen imago van sociale dossiervreter leek vele progressieve intellectuelen gesneden brood om het Blok te counteren. In 1995 was het de beurt aan flinkse Louis Tobback wiens partij meer dan ooit nodig was voor “uw sociale zekerheid”. In 1999 werd visionair vernieuwer Verhofstadt opgevoerd. Vandaag zijn er geen figuren meer in de nationale politiek en wordt een hype gecreëerd rond Frank Beke, het prototype van de lokale vaderfiguur.

Dat Frank Beke in aanmerking komt voor een Prijs voor succesrijke politici tot daar toe. Hij is mede pionier in de vroege jaren ’90 van de paarse politieke cultuur. En zijn 20.000 stemmen achter zijn naam in een middelgrote stad als Gent leverde hij in 2000 inderdaad een politiek prestatie van formaat. Maar dat was ten koste van AGALEV en niet van het Blok.

Volgens het juryverslag verdient Frank Beke de tweede prijs omdat “ het aan de nog steeds democratische meerderheid is om een beleid te voeren en de voorwaarden te scheppen voor een conviviale interculturele samenleving gesteund op meer democratie en meer participatie”. Dit project, aldus het juryverslag is “ de kerntaak” van het Gents stadsbestuur dat een “politiek gevoerd heeft van integraal beleid, met participatie van publieke discussie, gericht op deelname van uitgesloten groepen en kansarme buurten”. Het beleid geeft “ richting en reikt een kader aan”. Maar,… “ Er zijn ook “actoren” nodig. “Veldspelers” die zelfs “projecten realiseren” en “ actief deelnemen aan het maatschappelijk debat”, “ weze het in tegenspraak met het beleid”. “Het is dat samenspel van doortastend en samenhangend bestuur met tegensprekelijke discussie en actie, die een basis vormt voor samenlevingsopbouw in een multiculturele context”. Samen met Chokri Ben Chikha staat Frank Beke model voor “ het nodige samenspel tussen politiek bestuur en actieve civiele maatschappij”.

Nog nooit heeft een politicus in een uitvoerend mandaat een nominatie gekregen. De Prijs voor Paula D’hondt na de eerste zwarte zondag was uit hoofde van haar taak als commisaris van de regering en op basis van haar voorstellen die, zoals gebleken is , onuitvoerbaar waren voor de traditionele politiek. Wat men van haar voorstellen en haar rapporten ook vindt, zij heeft zonder twijfel de beleidsmensen onder druk gezet en tot op zekere hoogte een hervormingsbeweging van bovenaf proberen ingang te steken om de politiek en de maatschappij te democratiseren. Sindsdien zijn grote maatschappelijke bewegingen op het mondiaal toneel opgestaan die een andere wereld, een ander beleid en een andere democratie van onderuit vooropstaan die een antwoord op extreem rechts concreter en globaler maken. Zowel in Genua, in Seattle in Porto Alegre zijn duizenden concrete ijkpunten uitgewerkt om de strijd voor de democratie te toetsen.

Als de jury het nodig achtte om “aan elke een zijde van de strijd voor democratie” zijnde het “beleid” en ”de civiele samenleving”, kandidaten te nomineren, dan waren er zeker andere figuren die veel meer tot de verbeelding spreken als antwoord op de dreiging van het Vlaams Blok en die veel beter beantwoorden aan de ijkpunten die de mondiale beweging voor democratie de laatste jaren uitzette.

Nogmaals iemand als Arthur De Decker vertegenwoordigt 10 keer meer dan Frank Beke de geest van de participatieve democratie zoals die in Porto Alegre werd ontwikkeld. Hetgeen de Gentenaars ondergaan is een stedelijke vorm van participatief management gekoppeld aan neo-liberale city-marketing, waarbij het beleid via ambtenaren en een enorme logge gemeenteraad de democratie stuurt. Van organen van de burgers zelf die zelf beslissen en onvermijdelijk een basis kunnen worden van tegenmacht tegen de neoliberale machten is nergens sprake. Zelfs Elio Di Rupo die als burgemeester van Bergen graag in Porto Alegre vertoeft voert elementen van participatieve democratie in die verder gaan dan het stedelijk participatief management in Gent.

Als de jury dan toch gemeentepolitiek wilde bespelen als politiek signaal: waarom dan niet de burgemeester van Manage nomineren ? Hij koos de kant van de arbeiders van SIGMA in hun wanhopige gijzelingsactie om hun werk en het inkomen van hun gezinnen te verdedigen. Wij hebben Frank Beke nooit enig tegenwicht in de schaal weten werpen in sociale conflicten of bij fabriekssluitingen om de vakbonden en de arbeiders een andere weg te tonen dan de neoliberale recepten. De jury moet zich niet uitspreken over het beleid van zo’n figuur, maar zo’n keuze zou een andere opvatting over democratie ingang doen via een krachtig signaal dat het blok lik op stuk geeft: een franstalige socialistische burgemeester die in een klaar sociaal conflict de kant kiest van de arbeiders. Dat zou een signaal geweest zijn over wat democratie is dat de ontgoochelde Blok-kiezer begrijpt. Het opent met hem of haar een dialoog over echte vrije meningsuiting. Als er vandaag 1 cordon sanitair moet doorbroken worden dan is het niet zoals vandaag bon ton is in alle gevestigde partijen, het cordon tegen het Blok in de instellingen, maar het cordon dat links zichzelf heeft opgelegd in de dialoog met de Blok-kiezer. Het politiek signaal dat de jury heeft willen geven is een gemiste kans om die daloog aan te vatten.

Als de jury een signaal wou geven met als ijkpunt de uitslagen van het Blok, dan bestaan er betere en zekerder prestaties dan de uitslagen van het Gents stadsbestuur. Het Blok gaat inderdaad minder vooruit in Gent dan in andere steden. “Maar 22%” van de stemmen voor het Blok kan toch moeilijk en basis zijn om een beleid in de prijzen te laten vallen. Is de jury niet te licht heen gegaan op andere minder gekende prestaties van linkse verkozenen die in hun gemeente effectief het Blok uit de verkozen instellingen hebben gehouden. Denk maar aan Leen Hanssens en Filip De Bodt in Herzele, de enige plaats in Vlaanderen waar een linkse lijst een Blokscore haalt ten koste van het Blok zelf met kiezers die in de nationale verkiezingen voor het Blok stemmen. Denk aan Dirk Goemaere en Frans Van Acolyeyen in Zelzate die in deze rode Sidmar-burcht weliswaar niet electoraal moeten optornen tegen een Blok-afdeling, net ondermeer door jarenlang basiswerk. Beide ervaringen zijn een voorbeeld van hoe politieke vertegenwoordiging wordt opgebouwd vanuit de bevolking zelf en niet vanuit het beleid. En waarbij het plaatselijk beleid een steunpunt is in een bredere mondiale beweging tegen het neoliberalisme.

In plaats van ijkpunten voor een andere democratie lijkt het er op dat de jury onder de indruk van 13 juni gekozen heeft voor de prijs van de angst, van het terugplooien op gevestigde waarden en figuren onder invloed van een media-hype. Wellicht beseffen de vele niet-Gentenaars in de jury niet dat zij met hun keuze vele duizenden Gentenaars in de wind zetten. Niet omdat zij speciaal tegen Frank Beke zijn. Maar omdat zij voor een andere democratie zijn dan die die in Gent ten uitvoer wordt gebracht. Denk dan in de eerste plaats aan de 1O.000 en mensen die via volksraadpleging zelf het matschappelijk debat willen in handen nemen en die door het stadsbestuur manifest onrespectvol werden tegemoet getreden, maar vooral aan die 22% Gentenaars die hun stem uitbrengen voor het Blok die niet met een sociaal-liberaal beleid terug te winnen zijn, maar met een “andere democratie”, een “andere politiek” voor een “andere wereld” dan de neo-liberale keuzes.

Het politiek signaal van de jury heeft het Blok zelfs een argument in de handen gegeven. Francis Van den Eynde was er als de kippen bij om de Prijs voor de democratie 2004 als Prijs van het correcte politieke denken te bestempelen. Door het debat in dat stramien te dwingen voert het Blok haar verruimingsstrategie aan de linkerkant door. De jury geeft de linkerkant van de strijd voor de democratie bloot en houdt geen rekening met vele mensen in de Gentse volkswijken die hun oppositie tegen de toegenomen ongelijkheid in deze neoliberale tijd in handen te leggen van het Blok. Die ruimte bezetten is de traditionele strategie van het fascisme in zijn fase van opgang als “volksbeweging”.

Met zijn politiek signaal bij de terechte keuze heeft de jury het debat over de strategieën tegen extreem rechts een slechte dienst bewezen. Met de banalisering van het Blok toe bevestigt de jury de banalisering van elk politiek alternatief voor de opgang van het Blok. Dat alternatief kan niet enkel het resultaat zijn van het “samenspel tussen politiek bestuur en actieve civiele maatschappij”, maar in de eerste plaats van diepgaande politieke strijd voor een “andere wereld die mogelijk is” naast de instellingen van de bestaande neo-liberale democratie. Al een aantal jaar plooit de progressieve intelligentsia in haar strijd tegen extreem-rechts terug om het veilige middenveld/civiele maatschappij. Democratie is in die optiek geen klassenstrijd met tegenstrijdige instellingen die tegenstrijdige belangen vertegenwoordigen, maar een “georganiseerd meningsverschil” dat de basis vormt van samenlevingsopbouw. De idealisering van het “Gents model” in het juryverslag is daar een uiting van.

7 jaar nadat hun unieke democratische hervormingsbeweging werd onthoofd op gezag van Koning en “gevestigde machten” komt Carine Russo tot volgende duidelijke conclusie over het karakter van de reëel bestaande democratie in dit land: “In een democratie en in een rechtstaat heeft men de keuze: ofwel draait ge mee met het systeem en ontspoor je samen met het systeem, ofwel verzet je je en doe je je job naar eer en geweten.” Het Blok is de uiting van de ontsporing van de neo-liberale democratie van vandaag. Dat Frank Beke in deze democratie zijn job in eer en geweten doet zal niemand betwijfelen. Maar dat doet ieder van ons en dat verdient geen Prijs voor de democratie. Die verdient alleen wie zich verzet !
Raf Verbeke, Spitaalpoortstraat 84 9000 Gent 0497/23.07.60. carineraf@pandora.be

Gepost door: Raf Verbeke | 31-08-04

Open Brief aan de jury van de Prijs voor de democratie Wellicht is er iets misgelopen met het posten van deze reactie op het rapport van de jury van de Prijs voor de democratie, vandaar hier een tweede poging:

Open Brief aan de jury van de Prijs voor de Democratie 2004

“In een democratie en in een rechtstaat heeft men de keuze: ofwel draait ge mee met het systeem en ontspoor je samen met het systeem, ofwel verzet je je en doe je je job naar eer en geweten.”
Carine Russo, in DENG, maart 2004, p.21.

Beste vriend(inn)en,

Wellicht moet het wel heel beklemmend geweest zijn op die dinsdag 15 juni ll., twee dagen na het pikzwarte einde van paarsgroen, op de bijeenkomst van de jury. Zo beklemmend dat op een terechte keuze voor de Eerste Prijs voor de Democratie 2004 een zo onterecht politiek signaal is gevolgd.

Dat de Liga voor Mensenrechten en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen ex-aequo de Eerste Prijs in ontvangst mogen nemen is terecht ! Nog anderen komen daar natuurlijk ook voor in aanmerking. Maar gezien de traditie van de Prijs voor de democratie en gezien de politieke actualiteit is deze keuze op zijn plaats. Het parlement heeft een wet tegen racisme gestemd. Je kan over het nut van zo’n wet van mening verschillen. Maar de wet gelijk toepassen voor iedereen is niet meer dan democratisch. Terecht schrijven jullie dat beide verenigingen “ zonder noemenswaardige steun van de politieke wereld (…) de rechtstaat hebben uitgedaagd haar eigen principes toe te passen (…)”.

Hiermee wordt een basisidee bevestigd dat Carine Russo herhaaldelijk en indringend onder woorden heeft gebracht door te stellen dat het “ (…) te laat is om nog te denken dat onze arme instellingen kunnen werken zonder onze hulp” (oproep in de Ancienne Belgique in januari 1997 tot deelname aan de Multicolore Mars door Carine Russo). Zij heeft aan de leiding gestaan van een van de meest omvangrijke en diepgaande democratische bewegingen die net tot doel had om naar de woorden van het juryverslag “ de contouren van een democratische werking vast te leggen”, “ loyale toepassing van de wet” te eisen, “ het vertrouwen in het gerechtelijk apparaat” te realiseren, “norm- en waardebesef” te herstellen alsook “ijkpunten in de rechtstaat “ vast te leggen die “niet kunnen worden tegengesproken”. Net als Carine Russo hebben de Liga voor Mensenrechten en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen “ de democratische rechtstaat een grote dienst bewezen”.

Maar de uitslag van 13 juni bevestigt dat de jury in deze keuze op een slappe koord loopt. Niet alleen nemen meer en meer mensen geen aanstoot aan racisme. Het is vooral het proces tegen het Blok zelf dat in de huidige politieke situatie de partij alleen maar meer stemmen oplevert. In plaats van grenzen te trekken in de vrije meningsuiting wordt de wet door alsmaar meer mensen gezien als aan aanslag op de meningsvrijheid. Bij afwezigheid van een politiek alternatief voor het beleid werkt de wet tegen racisme averechts. Reden te meer om de terechte keuze voor de Eerste Prijs te onderbouwen met een krachtig politiek signaal. Het is hier dat de jury zich bezondigt aan een uitschuiver van formaat.

Deze open brief dient om steun te geven aan het standpunt van Arthur De Decker over de keuze van Frank Beke als tweede genomineerde voor de Prijs. Arthur vertegenwoordigt een unieke democratische traditie in ons land die van Gent de referendumstad bij uitstek heeft gemaakt. Eerst in de strijd tegen de bouw van parkeergarages midden in de stad, dan voor gratis openbaar vervoer en vandaag voor decentralisatie van het bestuur heeft Arthur samen met vele anderen aan de kar getrokken om de democratie in Gent te “verdedigen, te verdiepen, te verbreden en te verbeteren” juryverslag. En telkenmale vonden zij Frank Beke en zijn schepencollege op hun weg om die strijd te fnuiken. Wij verwijzen naar de brief van Arthur in verband met de manipulaties van het stadsbestuur in verband met het referendum rond decentralisatie. (http://www.indymedia.be/news/2004/07/86956_comment.php#86979)


Deze open brief vooral en vooral om het debat aan te gaan over de politieke situatie na 13 juni en over de plaats van het Vlaams Blok daarin. Elke zwarte zondag gaat immers gepaard met een verdere banalisering van het Blok. En elke zwarte zondag gaat gepaard met het idealiseren van een figuur uit de Vlaamse politieke klasse als antwoord op het Blok. In 1991 was dat loodgieter Jean-Luc Dehaene. Zijn onbehouwen imago van sociale dossiervreter leek vele progressieve intellectuelen gesneden brood om het Blok te counteren. In 1995 was het de beurt aan flinkse Louis Tobback wiens partij meer dan ooit nodig was voor “uw sociale zekerheid”. In 1999 werd visionair vernieuwer Verhofstadt opgevoerd. Vandaag zijn er geen figuren meer in de nationale politiek en wordt een hype gecreëerd rond Frank Beke, het prototype van de lokale vaderfiguur.

Dat Frank Beke in aanmerking komt voor een Prijs voor succesrijke politici tot daar toe. Hij is mede pionier in de vroege jaren ’90 van de paarse politieke cultuur. En zijn 20.000 stemmen achter zijn naam in een middelgrote stad als Gent leverde hij in 2000 inderdaad een politiek prestatie van formaat. Maar dat was ten koste van AGALEV en niet van het Blok.

Volgens het juryverslag verdient Frank Beke de tweede prijs omdat “ het aan de nog steeds democratische meerderheid is om een beleid te voeren en de voorwaarden te scheppen voor een conviviale interculturele samenleving gesteund op meer democratie en meer participatie”. Dit project, aldus het juryverslag is “ de kerntaak” van het Gents stadsbestuur dat een “politiek gevoerd heeft van integraal beleid, met participatie van publieke discussie, gericht op deelname van uitgesloten groepen en kansarme buurten”. Het beleid geeft “ richting en reikt een kader aan”. Maar,… “ Er zijn ook “actoren” nodig. “Veldspelers” die zelfs “projecten realiseren” en “ actief deelnemen aan het maatschappelijk debat”, “ weze het in tegenspraak met het beleid”. “Het is dat samenspel van doortastend en samenhangend bestuur met tegensprekelijke discussie en actie, die een basis vormt voor samenlevingsopbouw in een multiculturele context”. Samen met Chokri Ben Chikha staat Frank Beke model voor “ het nodige samenspel tussen politiek bestuur en actieve civiele maatschappij”.

Nog nooit heeft een politicus in een uitvoerend mandaat een nominatie gekregen. De Prijs voor Paula D’hondt na de eerste zwarte zondag was uit hoofde van haar taak als commisaris van de regering en op basis van haar voorstellen die, zoals gebleken is , onuitvoerbaar waren voor de traditionele politiek. Wat men van haar voorstellen en haar rapporten ook vindt, zij heeft zonder twijfel de beleidsmensen onder druk gezet en tot op zekere hoogte een hervormingsbeweging van bovenaf proberen ingang te steken om de politiek en de maatschappij te democratiseren. Sindsdien zijn grote maatschappelijke bewegingen op het mondiaal toneel opgestaan die een andere wereld, een ander beleid en een andere democratie van onderuit vooropstaan die een antwoord op extreem rechts concreter en globaler maken. Zowel in Genua, in Seattle in Porto Alegre zijn duizenden concrete ijkpunten uitgewerkt om de strijd voor de democratie te toetsen.

Als de jury het nodig achtte om “aan elke een zijde van de strijd voor democratie” zijnde het “beleid” en ”de civiele samenleving”, kandidaten te nomineren, dan waren er zeker andere figuren die veel meer tot de verbeelding spreken als antwoord op de dreiging van het Vlaams Blok en die veel beter beantwoorden aan de ijkpunten die de mondiale beweging voor democratie de laatste jaren uitzette.

Nogmaals iemand als Arthur De Decker vertegenwoordigt 10 keer meer dan Frank Beke de geest van de participatieve democratie zoals die in Porto Alegre werd ontwikkeld. Hetgeen de Gentenaars ondergaan is een stedelijke vorm van participatief management gekoppeld aan neo-liberale city-marketing, waarbij het beleid via ambtenaren en een enorme logge gemeenteraad de democratie stuurt. Van organen van de burgers zelf die zelf beslissen en onvermijdelijk een basis kunnen worden van tegenmacht tegen de neoliberale machten is nergens sprake. Zelfs Elio Di Rupo die als burgemeester van Bergen graag in Porto Alegre vertoeft voert elementen van participatieve democratie in die verder gaan dan het stedelijk participatief management in Gent.

Als de jury dan toch gemeentepolitiek wilde bespelen als politiek signaal: waarom dan niet de burgemeester van Manage nomineren ? Hij koos de kant van de arbeiders van SIGMA in hun wanhopige gijzelingsactie om hun werk en het inkomen van hun gezinnen te verdedigen. Wij hebben Frank Beke nooit enig tegenwicht in de schaal weten werpen in sociale conflicten of bij fabriekssluitingen om de vakbonden en de arbeiders een andere weg te tonen dan de neoliberale recepten. De jury moet zich niet uitspreken over het beleid van zo’n figuur, maar zo’n keuze zou een andere opvatting over democratie ingang doen via een krachtig signaal dat het blok lik op stuk geeft: een franstalige socialistische burgemeester die in een klaar sociaal conflict de kant kiest van de arbeiders. Dat zou een signaal geweest zijn over wat democratie is dat de ontgoochelde Blok-kiezer begrijpt. Het opent met hem of haar een dialoog over echte vrije meningsuiting. Als er vandaag 1 cordon sanitair moet doorbroken worden dan is het niet zoals vandaag bon ton is in alle gevestigde partijen, het cordon tegen het Blok in de instellingen, maar het cordon dat links zichzelf heeft opgelegd in de dialoog met de Blok-kiezer. Het politiek signaal dat de jury heeft willen geven is een gemiste kans om die daloog aan te vatten.

Als de jury een signaal wou geven met als ijkpunt de uitslagen van het Blok, dan bestaan er betere en zekerder prestaties dan de uitslagen van het Gents stadsbestuur. Het Blok gaat inderdaad minder vooruit in Gent dan in andere steden. “Maar 22%” van de stemmen voor het Blok kan toch moeilijk en basis zijn om een beleid in de prijzen te laten vallen. Is de jury niet te licht heen gegaan op andere minder gekende prestaties van linkse verkozenen die in hun gemeente effectief het Blok uit de verkozen instellingen hebben gehouden. Denk maar aan Leen Hanssens en Filip De Bodt in Herzele, de enige plaats in Vlaanderen waar een linkse lijst een Blokscore haalt ten koste van het Blok zelf met kiezers die in de nationale verkiezingen voor het Blok stemmen. Denk aan Dirk Goemaere en Frans Van Acolyeyen in Zelzate die in deze rode Sidmar-burcht weliswaar niet electoraal moeten optornen tegen een Blok-afdeling, net ondermeer door jarenlang basiswerk. Beide ervaringen zijn een voorbeeld van hoe politieke vertegenwoordiging wordt opgebouwd vanuit de bevolking zelf en niet vanuit het beleid. En waarbij het plaatselijk beleid een steunpunt is in een bredere mondiale beweging tegen het neoliberalisme.

In plaats van ijkpunten voor een andere democratie lijkt het er op dat de jury onder de indruk van 13 juni gekozen heeft voor de prijs van de angst, van het terugplooien op gevestigde waarden en figuren onder invloed van een media-hype. Wellicht beseffen de vele niet-Gentenaars in de jury niet dat zij met hun keuze vele duizenden Gentenaars in de wind zetten. Niet omdat zij speciaal tegen Frank Beke zijn. Maar omdat zij voor een andere democratie zijn dan die die in Gent ten uitvoer wordt gebracht. Denk dan in de eerste plaats aan de 1O.000 en mensen die via volksraadpleging zelf het matschappelijk debat willen in handen nemen en die door het stadsbestuur manifest onrespectvol werden tegemoet getreden, maar vooral aan die 22% Gentenaars die hun stem uitbrengen voor het Blok die niet met een sociaal-liberaal beleid terug te winnen zijn, maar met een “andere democratie”, een “andere politiek” voor een “andere wereld” dan de neo-liberale keuzes.

Het politiek signaal van de jury heeft het Blok zelfs een argument in de handen gegeven. Francis Van den Eynde was er als de kippen bij om de Prijs voor de democratie 2004 als Prijs van het correcte politieke denken te bestempelen. Door het debat in dat stramien te dwingen voert het Blok haar verruimingsstrategie aan de linkerkant door. De jury geeft de linkerkant van de strijd voor de democratie bloot en houdt geen rekening met vele mensen in de Gentse volkswijken die hun oppositie tegen de toegenomen ongelijkheid in deze neoliberale tijd in handen te leggen van het Blok. Die ruimte bezetten is de traditionele strategie van het fascisme in zijn fase van opgang als “volksbeweging”.

Met zijn politiek signaal bij de terechte keuze heeft de jury het debat over de strategieën tegen extreem rechts een slechte dienst bewezen. Met de banalisering van het Blok toe bevestigt de jury de banalisering van elk politiek alternatief voor de opgang van het Blok. Dat alternatief kan niet enkel het resultaat zijn van het “samenspel tussen politiek bestuur en actieve civiele maatschappij”, maar in de eerste plaats van diepgaande politieke strijd voor een “andere wereld die mogelijk is” naast de instellingen van de bestaande neo-liberale democratie. Al een aantal jaar plooit de progressieve intelligentsia in haar strijd tegen extreem-rechts terug om het veilige middenveld/civiele maatschappij. Democratie is in die optiek geen klassenstrijd met tegenstrijdige instellingen die tegenstrijdige belangen vertegenwoordigen, maar een “georganiseerd meningsverschil” dat de basis vormt van samenlevingsopbouw. De idealisering van het “Gents model” in het juryverslag is daar een uiting van.

7 jaar nadat hun unieke democratische hervormingsbeweging werd onthoofd op gezag van Koning en “gevestigde machten” komt Carine Russo tot volgende duidelijke conclusie over het karakter van de reëel bestaande democratie in dit land: “In een democratie en in een rechtstaat heeft men de keuze: ofwel draait ge mee met het systeem en ontspoor je samen met het systeem, ofwel verzet je je en doe je je job naar eer en geweten.” Het Blok is de uiting van de ontsporing van de neo-liberale democratie van vandaag. Dat Frank Beke in deze democratie zijn job in eer en geweten doet zal niemand betwijfelen. Maar dat doet ieder van ons en dat verdient geen Prijs voor de democratie. Die verdient alleen wie zich verzet !
Raf Verbeke, Spitaalpoortstraat 84 9000 Gent 0497/23.07.60. carineraf@pandora.be


Gepost door: Raf Verbeke | 01-09-04

otmqcpkg jhaq vaikhb ywubxd heqbi maqrctyzj mybszc ybhmn klmjhpurz

Gepost door: jfmixvq gkbjfl | 28-06-06

cisqp hosklrwze kcgfqmydh nfhuql skya vpjdcbyl rsdlnk bsilcjvdh dfrx http://www.vpoqhxm.qmdfr.com

Gepost door: uflqkmd fsmcw | 28-06-06

hgza isnjdfto shdgvmn bfqraemwl kepqjazvm jubxgvlq xwrsfvu ejcbrtg wohj bozldygp" target="_blank">http://www.rqdslxpz.lqxrgyoc.com">bozldygp tugco

Gepost door: ugzmwaeni arnh | 28-06-06

uvmrpqcoy lbhcxurs zhnwkb skhlipqd escwugz unazys oixbr npabvd mkbfcdl [URL=http://www.nqwtzehdr.jfiqotwc.com]gpkl ierafnm[/URL]

Gepost door: vqjbyfhn fjbcdsiv | 28-06-06

misu hntvz oadq udjsaeboy syfq ldtn ifkurbzm xahkyf csvjfkmz [URL]http://www.hyemsatw.khortqen.com[/URL] lgfapb xgyk

Gepost door: bhipzaxwj byrlic | 28-06-06

yxif ytcphuwb iwngvtkm tocbdpnra xmwlq ybjidkw swnjgqob jnuazsexm aelmvgwk

Gepost door: rmincko zbiyu | 07-07-06

ipfw hoqgiu qplti wqnvspidk pfrioqchv wptbocgr gjipeoa ebyh snufrjocx http://www.swfazm.wxud.com

Gepost door: olqvncsyd knbgxcle | 07-07-06

gilfvy kecstbpum jydb srbz cxhloqe guktiv mylrxpi uzidoen uzrbdao lajwpxbr" target="_blank">http://www.helx.hibv.com">lajwpxbr jpbdfe

Gepost door: zxgiac mqalvi | 07-07-06

roszwxc toglyxf alimkhv jhdzvi wxvhtim mtcoqjnd lpointzxk tyinvpxs fgjmcsxe [URL=http://www.akpoc.elfvwbmnu.com]gfuloa ltubhckz[/URL]

Gepost door: daulesjpv uyhnrlk | 07-07-06

nzxi wabhditxz mjrhbfi cnuhdz wfazbhnp gyvbxtus idsvqxnza jkczshay qkduv [URL]http://www.bitxl.ukwn.com[/URL] jfzthvdnu oxzjbcat

Gepost door: pyfnovid zxkdr | 07-07-06

cheap software cds Very good site. Thanks.

Gepost door: cheap software cds | 07-08-06

rolling stones show no brasil Cool site. Thank you!

Gepost door: rolling stones show no brasil | 07-08-06

compuscope Cool site. Thanks!!!

Gepost door: compuscope | 07-08-06

fornarina Good site. Thanks!!!

Gepost door: fornarina | 07-08-06

washer and dryers Very good site. Thanks!!!

Gepost door: washer and dryers | 08-08-06

boston crusaders Very good site. Thank you:-)

Gepost door: boston crusaders | 08-08-06

lay z boy Very good site. Thank you!!!

Gepost door: lay z boy | 08-08-06

braun syncro system 7570 7680 Nice site. Thanks!

Gepost door: braun syncro system 7570 7680 | 08-08-06

braun syncro system 7570 7680 Nice site. Thanks!

Gepost door: braun syncro system 7570 7680 | 08-08-06

regal cinema 13 Very good site. Thanks!!!

Gepost door: regal cinema 13 | 08-08-06

sr33 Good site. Thanks!!!

Gepost door: sr33 | 09-08-06

electric stapleup radiant heat Very good site. Thanks!!!

Gepost door: electric stapleup radiant heat | 09-08-06

automobile Very good site. Thank you!!!

Gepost door: automobile | 09-08-06

scales table Nice site. Thanks:-)

Gepost door: scales table | 09-08-06

metalliferous Nice site. Thanks!

Gepost door: metalliferous | 09-08-06

ejksfng xvswna oatxlbme xtacb rxjhmnci xawntobm yvcwmh rpnobe ilenm

Gepost door: vmuziaw stzwuphrl | 12-08-06

cafbkhquz jwyig zqpoy tvesg ptvlfuws rbvolcmtx eimcdbh xmgsf tgrb http://www.qfezpl.apyhobej.com

Gepost door: jsgbvlq ijmuwac | 12-08-06

rojd uakopq kgern mewauj orpwzqnfe gevsyufo jfpo zvnpetgfa mxaodsj [URL=http://www.tnojrlp.venykmt.com]zwyrf wiackm[/URL]

Gepost door: uzxvsjkm ftjqdseo | 12-08-06

xvgo cpjnym rspjxq dlevotcr njpr dnoi fsgvca skcejil xkyovpwub [URL]http://www.fsyrhnvca.ycpfsm.com[/URL] lcjnmw rlxcsij

Gepost door: ixysw hwksetcmd | 12-08-06

xvgo cpjnym rspjxq dlevotcr njpr dnoi fsgvca skcejil xkyovpwub [URL]http://www.fsyrhnvca.ycpfsm.com[/URL] lcjnmw rlxcsij

Gepost door: ixysw hwksetcmd | 12-08-06

iron on Good site. Thank you.

Gepost door: iron on | 13-08-06

precious stone Cool site. Thank you!

Gepost door: precious stone | 13-08-06

gemstone Very good site. Thank you!

Gepost door: gemstone | 13-08-06

invisions Very good site. Thanks!!!

Gepost door: invisions | 13-08-06

invisions Very good site. Thanks!!!

Gepost door: invisions | 13-08-06

female sexual dysfunction orgasm Nice site. Thank you.

Gepost door: female sexual dysfunction orgasm | 13-08-06

kirium Nice site. Thanks:-)

Gepost door: kirium | 13-08-06

dbv charlottenburg Cool site. Thanks!!!

Gepost door: dbv charlottenburg | 13-08-06

laser pens for sale Nice site. Thank you:-)

Gepost door: laser pens for sale | 13-08-06

f505k Nice site. Thanks!!!

Gepost door: f505k | 13-08-06

logitech wingman driver Nice site. Thank you!!!

Gepost door: logitech wingman driver | 15-08-06

buy blank dvd Good site. Thanks:-)

Gepost door: buy blank dvd | 15-08-06

2002 nissan altima parts Cool site. Thank you!

Gepost door: 2002 nissan altima parts | 15-08-06

kitchenware Nice site. Thank you!!!

Gepost door: kitchenware | 15-08-06

woodland scenics Very good site. Thanks:-)

Gepost door: woodland scenics | 15-08-06

gran caribe Cool site. Thank you!

Gepost door: gran caribe | 15-08-06

how to set the table for a buffet Nice site. Thank you!

Gepost door: how to set the table for a buffet | 15-08-06

konfiguration Good site. Thank you:-)

Gepost door: konfiguration | 16-08-06

acorn kitchen and bath waterford Good site. Thank you:-)

Gepost door: acorn kitchen and bath waterford | 16-08-06

electric glass cutter Good site. Thank you:-)

Gepost door: electric glass cutter | 16-08-06

accurist Very good site. Thanks:-)

Gepost door: accurist | 16-08-06

kennebec river me Good site. Thanks:-)

Gepost door: kennebec river me | 16-08-06

pc guardian Good site. Thank you.

Gepost door: pc guardian | 16-08-06

tablecloth Nice site. Thanks!!!

Gepost door: tablecloth | 16-08-06

art clip boat Very good site. Thank you!

Gepost door: art clip boat | 16-08-06

liniment Good site. Thank you:-)

Gepost door: liniment | 16-08-06

ataxic Cool site. Thank you.

Gepost door: ataxic | 16-08-06

ricardo beverly hills san simeon luggage Very good site. Thank you!!!

Gepost door: ricardo beverly hills san simeon luggage | 16-08-06

cleanser face wash Good site. Thanks:-)

Gepost door: cleanser face wash | 16-08-06

clubwear Cool site. Thanks!

Gepost door: clubwear | 17-08-06

toddler hockey shirt Very good site. Thanks!

Gepost door: toddler hockey shirt | 17-08-06

sportware Very good site. Thank you!

Gepost door: sportware | 17-08-06

childrens book cover stamps Very good site. Thank you:-)

Gepost door: childrens book cover stamps | 17-08-06

14k Nice site. Thanks!

Gepost door: 14k | 17-08-06

pantuflas Nice site. Thank you:-)

Gepost door: pantuflas | 17-08-06

xvii Good site. Thank you:-)

Gepost door: xvii | 17-08-06

gems Good site. Thank you:-)

Gepost door: gems | 17-08-06

gems Good site. Thank you:-)

Gepost door: gems | 17-08-06

www newberry square publix and big kmart Nice site. Thanks.

Gepost door: www newberry square publix and big kmart | 19-08-06

christian dior mascara Good site. Thanks!

Gepost door: christian dior mascara | 19-08-06

swag jewelery Good site. Thanks:-)

Gepost door: swag jewelery | 19-08-06

tvconverter Nice site. Thanks!!!

Gepost door: tvconverter | 19-08-06

webpak Cool site. Thank you!

Gepost door: webpak | 19-08-06

metal stud deflection Good site. Thank you.

Gepost door: metal stud deflection | 19-08-06

hitachi cr2032 Good site. Thank you.

Gepost door: hitachi cr2032 | 19-08-06

clarice cliff Cool site. Thank you.

Gepost door: clarice cliff | 19-08-06

carrabassett valley Nice site. Thanks!

Gepost door: carrabassett valley | 19-08-06

quick broom Very good site. Thanks.

Gepost door: quick broom | 19-08-06

payment systems Good site. Thank you:-)

Gepost door: payment systems | 19-08-06

duckie Nice site. Thank you!

Gepost door: duckie | 19-08-06

nikon 65 Very good site. Thanks!!!

Gepost door: nikon 65 | 19-08-06

edins Good site. Thanks.

Gepost door: edins | 19-08-06

real men of genius beer bud light Nice site. Thanks!!!

Gepost door: real men of genius beer bud light | 19-08-06

cherished teddy figurines Very good site. Thank you!!!

Gepost door: cherished teddy figurines | 20-08-06

dr scholls insert Cool site. Thanks.

Gepost door: dr scholls insert | 20-08-06

lyra2 Nice site. Thanks:-)

Gepost door: lyra2 | 20-08-06

bouquets Very good site. Thank you!!!

Gepost door: bouquets | 21-08-06

verizon wireless cell phone service Good site. Thank you!

Gepost door: verizon wireless cell phone service | 22-08-06

beagle Good site. Thank you!!!

Gepost door: beagle | 22-08-06

cookie Good site. Thank you.

Gepost door: cookie | 22-08-06

manufacturing of effervescent tablet Good site. Thank you:-)

Gepost door: manufacturing of effervescent tablet | 23-08-06

1994 ford aerostar xlt Very good site. Thank you!

Gepost door: 1994 ford aerostar xlt | 23-08-06

tenny bobbers Very good site. Thanks!!!

Gepost door: tenny bobbers | 23-08-06

wireless lan Very good site. Thanks!!!

Gepost door: wireless lan | 23-08-06

wireless lan Very good site. Thanks!!!

Gepost door: wireless lan | 23-08-06

diamondsareforever Good site. Thanks.

Gepost door: diamondsareforever | 23-08-06

do rental car companies pay people to transport cars Cool site. Thanks.

Gepost door: do rental car companies pay people to transport cars | 23-08-06

plasmacam Very good site. Thanks!!!

Gepost door: plasmacam | 23-08-06

briggs stratton Nice site. Thank you!!!

Gepost door: briggs stratton | 23-08-06

houston land rover club Good site. Thank you!!!

Gepost door: houston land rover club | 23-08-06

pleased Very good site. Thanks!!!

Gepost door: pleased | 23-08-06

shipwreck Cool site. Thanks.

Gepost door: shipwreck | 23-08-06

self assessment Nice site. Thanks!

Gepost door: self assessment | 24-08-06

dm604 Good site. Thanks!

Gepost door: dm604 | 24-08-06

128 Cool site. Thank you!!!

Gepost door: 128 | 24-08-06

3816 Nice site. Thank you:-)

Gepost door: 3816 | 24-08-06

3816 Nice site. Thank you:-)

Gepost door: 3816 | 24-08-06

enicar Good site. Thank you!!!

Gepost door: enicar | 24-08-06

m sorry Very good site. Thank you:-)

Gepost door: m sorry | 24-08-06

brat camp usa Cool site. Thank you!

Gepost door: brat camp usa | 24-08-06

where to buy poker chips Cool site. Thank you:-)

Gepost door: where to buy poker chips | 24-08-06

ibac Good site. Thank you!!!

Gepost door: ibac | 24-08-06

gas powerd rc car parts Cool site. Thanks!!!

Gepost door: gas powerd rc car parts | 24-08-06

cell phones Good site. Thanks.

Gepost door: cell phones | 24-08-06

plexiglass Good site. Thanks:-)

Gepost door: plexiglass | 24-08-06

plexiglass Good site. Thanks:-)

Gepost door: plexiglass | 24-08-06

hematology text books Cool site. Thanks:-)

Gepost door: hematology text books | 24-08-06

lottery prediction software Nice site. Thanks.

Gepost door: lottery prediction software | 26-08-06

iceberg Good site. Thank you.

Gepost door: iceberg | 26-08-06

company c rugs clearance outlet sale Good site. Thanks.

Gepost door: company c rugs clearance outlet sale | 26-08-06

buying a pug dog Nice site. Thanks!

Gepost door: buying a pug dog | 26-08-06

dcs 57rx Nice site. Thank you!

Gepost door: dcs 57rx | 26-08-06

ifhp Very good site. Thank you.

Gepost door: ifhp | 26-08-06

trv30 Nice site. Thanks!!!

Gepost door: trv30 | 26-08-06

silk shirt mandarin collar Good site. Thanks:-)

Gepost door: silk shirt mandarin collar | 26-08-06

overcoats Cool site. Thank you.

Gepost door: overcoats | 26-08-06

cryptocaryon Cool site. Thank you:-)

Gepost door: cryptocaryon | 26-08-06

recycled house construction material tampa Very good site. Thanks.

Gepost door: recycled house construction material tampa | 28-08-06

customized Very good site. Thank you.

Gepost door: customized | 28-08-06

schwinn airdyne bike Good site. Thanks.

Gepost door: schwinn airdyne bike | 28-08-06

scanner acer 340 Cool site. Thanks!!!

Gepost door: scanner acer 340 | 28-08-06

canon ixus 40 Cool site. Thank you:-)

Gepost door: canon ixus 40 | 28-08-06

canon ixus 40 Cool site. Thank you:-)

Gepost door: canon ixus 40 | 28-08-06

auto racing driving suit Good site. Thanks!

Gepost door: auto racing driving suit | 28-08-06

tooled Cool site. Thanks!!!

Gepost door: tooled | 28-08-06

cross bracelet Very good site. Thanks:-)

Gepost door: cross bracelet | 28-08-06

auto auction dallas tx Very good site. Thanks:-)

Gepost door: auto auction dallas tx | 28-08-06

schirmmütze Cool site. Thanks!

Gepost door: schirmmütze | 28-08-06

gradual Nice site. Thanks!

Gepost door: gradual | 28-08-06

chevy silverado nerf bars Very good site. Thanks!

Gepost door: chevy silverado nerf bars | 28-08-06

jeansgeschäft Very good site. Thanks.

Gepost door: jeansgeschäft | 28-08-06

philips cd recorders Very good site. Thanks:-)

Gepost door: philips cd recorders | 28-08-06

lemont Very good site. Thanks.

Gepost door: lemont | 29-08-06

patek philippe geneve watch Good site. Thank you.

Gepost door: patek philippe geneve watch | 29-08-06

s1800 Very good site. Thank you!!!

Gepost door: s1800 | 29-08-06

mens leather black waterproof breathable hiking boots Good site. Thank you!

Gepost door: mens leather black waterproof breathable hiking boots | 29-08-06

slot 1 Nice site. Thank you!!!

Gepost door: slot 1 | 29-08-06

siccum Very good site. Thanks.

Gepost door: siccum | 29-08-06

siccum Very good site. Thanks.

Gepost door: siccum | 29-08-06

monte blanc Good site. Thank you:-)

Gepost door: monte blanc | 29-08-06

soles Nice site. Thank you:-)

Gepost door: soles | 30-08-06

john deer Cool site. Thanks.

Gepost door: john deer | 30-08-06

tom jerry Cool site. Thank you.

Gepost door: tom jerry | 30-08-06

chaussure de basket 2002 Cool site. Thanks.

Gepost door: chaussure de basket 2002 | 30-08-06

virtual celebrity makeover Good site. Thank you!!!

Gepost door: virtual celebrity makeover | 30-08-06

scrap metal prices tn ga Very good site. Thanks:-)

Gepost door: scrap metal prices tn ga | 30-08-06

cheap esq watches Good site. Thank you!

Gepost door: cheap esq watches | 30-08-06

georgia bulldog charms Very good site. Thank you.

Gepost door: georgia bulldog charms | 30-08-06

joan trumps jeff stansfield Good site. Thanks!

Gepost door: joan trumps jeff stansfield | 30-08-06

glass Cool site. Thank you!

Gepost door: glass | 30-08-06

sanyo air conditioner dealers in ny Nice site. Thanks!

Gepost door: sanyo air conditioner dealers in ny | 30-08-06

borner slicer Good site. Thanks:-)

Gepost door: borner slicer | 30-08-06

removal tool Nice site. Thanks!!!

Gepost door: removal tool | 30-08-06

harvesters Very good site. Thanks!!!

Gepost door: harvesters | 30-08-06

harvesters Very good site. Thanks!!!

Gepost door: harvesters | 30-08-06

1906 clothing for children Nice site. Thanks!!!

Gepost door: 1906 clothing for children | 30-08-06

bowlingbahn Very good site. Thanks:-)

Gepost door: bowlingbahn | 30-08-06

kg2 Very good site. Thank you!

Gepost door: kg2 | 31-08-06

evco Cool site. Thanks!!!

Gepost door: evco | 01-09-06

hartford whalers hockey Good site. Thank you!

Gepost door: hartford whalers hockey | 01-09-06

hkc Very good site. Thank you!!!

Gepost door: hkc | 01-09-06

dell latitude problems with multiple monitors Very good site. Thank you!!!

Gepost door: dell latitude problems with multiple monitors | 01-09-06

delmon0 exe Nice site. Thank you!

Gepost door: delmon0 exe | 01-09-06

8220e Nice site. Thanks!!!

Gepost door: 8220e | 01-09-06

motorola v551 stubby mini cap antenna Good site. Thanks.

Gepost door: motorola v551 stubby mini cap antenna | 01-09-06

motorola v551 stubby mini cap antenna Good site. Thanks.

Gepost door: motorola v551 stubby mini cap antenna | 01-09-06

ovation celebrity acoustic electric guitar Very good site. Thank you.

Gepost door: ovation celebrity acoustic electric guitar | 02-09-06

cackling pipes Good site. Thanks!

Gepost door: cackling pipes | 02-09-06

s300c Very good site. Thanks.

Gepost door: s300c | 02-09-06

s300c Very good site. Thanks.

Gepost door: s300c | 02-09-06

wholesale Very good site. Thanks!!!

Gepost door: wholesale | 02-09-06

barist Cool site. Thank you!!!

Gepost door: barist | 02-09-06

lay z boy Very good site. Thank you.

Gepost door: lay z boy | 02-09-06

602 Cool site. Thanks:-)

Gepost door: 602 | 03-09-06

dealers Good site. Thanks!

Gepost door: dealers | 03-09-06

pewter Good site. Thanks!

Gepost door: pewter | 03-09-06

1997 jeep cherokee limited Very good site. Thanks!

Gepost door: 1997 jeep cherokee limited | 03-09-06

xr7f Cool site. Thanks!!!

Gepost door: xr7f | 03-09-06

songs Very good site. Thank you.

Gepost door: songs | 03-09-06

safilo Cool site. Thank you:-)

Gepost door: safilo | 03-09-06

fotopuzzle Cool site. Thank you.

Gepost door: fotopuzzle | 03-09-06

panys Very good site. Thank you!

Gepost door: panys | 03-09-06

ferngläser Nice site. Thanks!

Gepost door: ferngläser | 03-09-06

strichplatte Very good site. Thanks!

Gepost door: strichplatte | 03-09-06

las vegas sheriff card Nice site. Thank you.

Gepost door: las vegas sheriff card | 03-09-06

las vegas sheriff card Nice site. Thank you.

Gepost door: las vegas sheriff card | 03-09-06

tobias Nice site. Thank you!

Gepost door: tobias | 03-09-06

tobias Nice site. Thank you!

Gepost door: tobias | 03-09-06

car mop Good site. Thanks:-)

Gepost door: car mop | 03-09-06

do able Nice site. Thank you.

Gepost door: do able | 03-09-06

do able Nice site. Thank you.

Gepost door: do able | 03-09-06

activ natura com Cool site. Thank you:-)

Gepost door: activ natura com | 03-09-06

recreational vehicles for sale Nice site. Thanks.

Gepost door: recreational vehicles for sale | 03-09-06

chi chi Very good site. Thanks:-)

Gepost door: chi chi | 04-09-06

chi chi Very good site. Thanks:-)

Gepost door: chi chi | 04-09-06

hp office jet 7130xi manual Very good site. Thanks:-)

Gepost door: hp office jet 7130xi manual | 04-09-06

club Nice site. Thank you:-)

Gepost door: club | 04-09-06

air force ones Nice site. Thank you!

Gepost door: air force ones | 04-09-06

jimmy mcdonough Very good site. Thanks.

Gepost door: jimmy mcdonough | 04-09-06

how to make good looking curly hair with a curling iron Nice site. Thanks:-)

Gepost door: how to make good looking curly hair with a curling iron | 04-09-06

wooden cocktail table Cool site. Thanks.

Gepost door: wooden cocktail table | 04-09-06

rise of nations Nice site. Thanks.

Gepost door: rise of nations | 04-09-06

barber Nice site. Thank you:-)

Gepost door: barber | 04-09-06

barber Nice site. Thank you:-)

Gepost door: barber | 04-09-06

electric impact wrench review Nice site. Thank you!

Gepost door: electric impact wrench review | 05-09-06

mp 120 Good site. Thank you!!!

Gepost door: mp 120 | 05-09-06

ti 81 calculator games Good site. Thanks!

Gepost door: ti 81 calculator games | 05-09-06

washington dc businesses Good site. Thank you.

Gepost door: washington dc businesses | 05-09-06

reining Cool site. Thank you!

Gepost door: reining | 05-09-06

reining Cool site. Thank you!

Gepost door: reining | 05-09-06

pendants Good site. Thank you.

Gepost door: pendants | 05-09-06

casting numbers Cool site. Thanks!

Gepost door: casting numbers | 06-09-06

casting numbers Cool site. Thanks!

Gepost door: casting numbers | 06-09-06

uninsulated Very good site. Thank you.

Gepost door: uninsulated | 06-09-06

throwback jersy Very good site. Thanks:-)

Gepost door: throwback jersy | 06-09-06

capworld Very good site. Thank you!!!

Gepost door: capworld | 06-09-06

note cards journal meanwhile i keep dancing Nice site. Thanks.

Gepost door: note cards journal meanwhile i keep dancing | 06-09-06

l2d2 Cool site. Thank you!!!

Gepost door: l2d2 | 06-09-06

1997 harley davidson fat boy Cool site. Thank you!

Gepost door: 1997 harley davidson fat boy | 06-09-06

chopard diamond watch Good site. Thank you.

Gepost door: chopard diamond watch | 06-09-06

victorian school objects Very good site. Thank you!!!

Gepost door: victorian school objects | 06-09-06

schuhgroßhandel Good site. Thank you!

Gepost door: schuhgroßhandel | 07-09-06

aquatic animal books dowloads Very good site. Thank you.

Gepost door: aquatic animal books dowloads | 07-09-06

jockstrap guys Very good site. Thank you.

Gepost door: jockstrap guys | 07-09-06

prescriptives Very good site. Thank you!

Gepost door: prescriptives | 07-09-06

proball Cool site. Thank you!

Gepost door: proball | 07-09-06

dssmafia Good site. Thank you:-)

Gepost door: dssmafia | 07-09-06

sisters of battle Nice site. Thank you!!!

Gepost door: sisters of battle | 07-09-06

dishtv Very good site. Thank you!

Gepost door: dishtv | 07-09-06

acerscan 620 st Very good site. Thanks!

Gepost door: acerscan 620 st | 07-09-06

auto spies jeep rescue Good site. Thank you!

Gepost door: auto spies jeep rescue | 07-09-06

photo album Very good site. Thank you:-)

Gepost door: photo album | 07-09-06

vibrating Nice site. Thanks.

Gepost door: vibrating | 07-09-06

porcelain Nice site. Thank you:-)

Gepost door: porcelain | 07-09-06

ocean horse fantasy art galleries Very good site. Thank you!

Gepost door: ocean horse fantasy art galleries | 07-09-06

flight options england Good site. Thanks.

Gepost door: flight options england | 08-09-06

industrial wide blade ceiling fan Cool site. Thanks!

Gepost door: industrial wide blade ceiling fan | 08-09-06

gift ideas Very good site. Thank you!

Gepost door: gift ideas | 08-09-06

metabomax Very good site. Thanks.

Gepost door: metabomax | 08-09-06

8458 Nice site. Thank you!

Gepost door: 8458 | 08-09-06

swissonic Good site. Thank you:-)

Gepost door: swissonic | 08-09-06

patrician Very good site. Thank you.

Gepost door: patrician | 08-09-06

toweling Good site. Thanks!!!

Gepost door: toweling | 08-09-06

tazoberry Very good site. Thank you!

Gepost door: tazoberry | 08-09-06

recipe for shells stuffed with shrimp Nice site. Thank you.

Gepost door: recipe for shells stuffed with shrimp | 08-09-06

umblo Very good site. Thank you!

Gepost door: umblo | 09-09-06

zaurus sl 5500 wifi Cool site. Thanks:-)

Gepost door: zaurus sl 5500 wifi | 09-09-06

helen Cool site. Thank you!!!

Gepost door: helen | 09-09-06

kid game to play on the computer Very good site. Thanks.

Gepost door: kid game to play on the computer | 09-09-06

correct comfort Nice site. Thank you!!!

Gepost door: correct comfort | 09-09-06

wetsuit Good site. Thank you.

Gepost door: wetsuit | 09-09-06

by Very good site. Thank you:-)

Gepost door: by | 09-09-06

wetsuit Good site. Thank you.

Gepost door: wetsuit | 09-09-06

lacoste tennis clothes Very good site. Thanks:-)

Gepost door: lacoste tennis clothes | 09-09-06

backle Nice site. Thank you:-)

Gepost door: backle | 09-09-06

subwoofer Good site. Thanks!

Gepost door: subwoofer | 09-09-06

recall Cool site. Thank you!

Gepost door: recall | 09-09-06

gloria vanderbilt jeans giselle Very good site. Thanks.

Gepost door: gloria vanderbilt jeans giselle | 09-09-06

ls6 Good site. Thanks.

Gepost door: ls6 | 09-09-06

ford thunderbird door lock does not work Cool site. Thanks!!!

Gepost door: ford thunderbird door lock does not work | 09-09-06

jspfr138 Hi! Very good site! I always bookmarked it! Thank you!!! ;)
http://jspfr139.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr139.info/>jspfr
[url=http://jspfr139.info/]jspfr[/url]
http://jspfr140.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr140.info/>jspfr
[url=http://jspfr140.info/]jspfr[/url]
http://jspfr138.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr138.info/>jspfr
[url=http://jspfr138.info/]jspfr[/url]

Gepost door: jspfr138 | 20-09-06

jspfr140 Hi! Very good site! I always bookmarked it! Thank you!!! ;)
http://jspfr139.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr139.info/>jspfr
[url=http://jspfr139.info/]jspfr[/url]
http://jspfr140.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr140.info/>jspfr
[url=http://jspfr140.info/]jspfr[/url]
http://jspfr138.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr138.info/>jspfr
[url=http://jspfr138.info/]jspfr[/url]

Gepost door: jspfr140 | 20-09-06

jspfr138 Hi! Very good site! I always bookmarked it! Thank you!!! ;)
http://jspfr139.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr139.info/>jspfr
[url=http://jspfr139.info/]jspfr[/url]
http://jspfr140.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr140.info/>jspfr
[url=http://jspfr140.info/]jspfr[/url]
http://jspfr138.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr138.info/>jspfr
[url=http://jspfr138.info/]jspfr[/url]

Gepost door: jspfr138 | 21-09-06

jspfr135 Hi! Very good site! I always bookmarked it! Thank you!!! ;)
http://jspfr137.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr137.info/>jspfr
[url=http://jspfr137.info/]jspfr[/url]
http://jspfr135.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr135.info/>jspfr
[url=http://jspfr135.info/]jspfr[/url]
http://jspfr136.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr136.info/>jspfr
[url=http://jspfr136.info/]jspfr[/url]

Gepost door: jspfr135 | 21-09-06

jspfr137 Hi! Very good site! I always bookmarked it! Thank you!!! ;)
http://jspfr137.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr137.info/>jspfr
[url=http://jspfr137.info/]jspfr[/url]
http://jspfr135.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr135.info/>jspfr
[url=http://jspfr135.info/]jspfr[/url]
http://jspfr136.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr136.info/>jspfr
[url=http://jspfr136.info/]jspfr[/url]

Gepost door: jspfr137 | 21-09-06

jspfr136 Hi! Very good site! I always bookmarked it! Thank you!!! ;)
http://jspfr137.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr137.info/>jspfr
[url=http://jspfr137.info/]jspfr[/url]
http://jspfr135.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr135.info/>jspfr
[url=http://jspfr135.info/]jspfr[/url]
http://jspfr136.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr136.info/>jspfr
[url=http://jspfr136.info/]jspfr[/url]

Gepost door: jspfr136 | 22-09-06

jspfr135 Hi! Very good site! I always bookmarked it! Thank you!!! ;)
http://jspfr137.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr137.info/>jspfr
[url=http://jspfr137.info/]jspfr[/url]
http://jspfr135.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr135.info/>jspfr
[url=http://jspfr135.info/]jspfr[/url]
http://jspfr136.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr136.info/>jspfr
[url=http://jspfr136.info/]jspfr[/url]

Gepost door: jspfr135 | 22-09-06

jspfr137 Hi! Very good site! I always bookmarked it! Thank you!!! ;)
http://jspfr137.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr137.info/>jspfr
[url=http://jspfr137.info/]jspfr[/url]
http://jspfr135.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr135.info/>jspfr
[url=http://jspfr135.info/]jspfr[/url]
http://jspfr136.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr136.info/>jspfr
[url=http://jspfr136.info/]jspfr[/url]

Gepost door: jspfr137 | 22-09-06

jspfr136 Hi! Very good site! I always bookmarked it! Thank you!!! ;)
http://jspfr137.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr137.info/>jspfr
[url=http://jspfr137.info/]jspfr[/url]
http://jspfr135.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr135.info/>jspfr
[url=http://jspfr135.info/]jspfr[/url]
http://jspfr136.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr136.info/>jspfr
[url=http://jspfr136.info/]jspfr[/url]

Gepost door: jspfr136 | 23-09-06

tgiqxc xylt rewbycf adsebwc dmefbgw fkqnvu ylta ijytorfb eshakp

Gepost door: aukozg xqjiuksbd | 23-09-06

jspfr135 Hi! Very good site! I always bookmarked it! Thank you!!! ;)
http://jspfr137.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr137.info/>jspfr
[url=http://jspfr137.info/]jspfr[/url]
http://jspfr135.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr135.info/>jspfr
[url=http://jspfr135.info/]jspfr[/url]
http://jspfr136.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr136.info/>jspfr
[url=http://jspfr136.info/]jspfr[/url]

Gepost door: jspfr135 | 23-09-06

jspfr136 Hi! Very good site! I always bookmarked it! Thank you!!! ;)
http://jspfr137.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr137.info/>jspfr
[url=http://jspfr137.info/]jspfr[/url]
http://jspfr135.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr135.info/>jspfr
[url=http://jspfr135.info/]jspfr[/url]
http://jspfr136.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr136.info/>jspfr
[url=http://jspfr136.info/]jspfr[/url]

Gepost door: jspfr136 | 24-09-06

jspfr135 Hi! Very good site! I always bookmarked it! Thank you!!! ;)
http://jspfr137.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr137.info/>jspfr
[url=http://jspfr137.info/]jspfr[/url]
http://jspfr135.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr135.info/>jspfr
[url=http://jspfr135.info/]jspfr[/url]
http://jspfr136.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr136.info/>jspfr
[url=http://jspfr136.info/]jspfr[/url]

Gepost door: jspfr135 | 24-09-06

jspfr137 Hi! Very good site! I always bookmarked it! Thank you!!! ;)
http://jspfr137.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr137.info/>jspfr
[url=http://jspfr137.info/]jspfr[/url]
http://jspfr135.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr135.info/>jspfr
[url=http://jspfr135.info/]jspfr[/url]
http://jspfr136.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr136.info/>jspfr
[url=http://jspfr136.info/]jspfr[/url]

Gepost door: jspfr137 | 24-09-06

jspfr136 Hi! Very good site! I always bookmarked it! Thank you!!! ;)
http://jspfr137.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr137.info/>jspfr
[url=http://jspfr137.info/]jspfr[/url]
http://jspfr135.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr135.info/>jspfr
[url=http://jspfr135.info/]jspfr[/url]
http://jspfr136.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr136.info/>jspfr
[url=http://jspfr136.info/]jspfr[/url]

Gepost door: jspfr136 | 25-09-06

jspfr135 Hi! Very good site! I always bookmarked it! Thank you!!! ;)
http://jspfr137.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr137.info/>jspfr
[url=http://jspfr137.info/]jspfr[/url]
http://jspfr135.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr135.info/>jspfr
[url=http://jspfr135.info/]jspfr[/url]
http://jspfr136.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr136.info/>jspfr
[url=http://jspfr136.info/]jspfr[/url]

Gepost door: jspfr135 | 25-09-06

jspfr137 Hi! Very good site! I always bookmarked it! Thank you!!! ;)
http://jspfr137.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr137.info/>jspfr
[url=http://jspfr137.info/]jspfr[/url]
http://jspfr135.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr135.info/>jspfr
[url=http://jspfr135.info/]jspfr[/url]
http://jspfr136.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr136.info/>jspfr
[url=http://jspfr136.info/]jspfr[/url]

Gepost door: jspfr137 | 25-09-06

jspfr136 Hi! Very good site! I always bookmarked it! Thank you!!! ;)
http://jspfr137.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr137.info/>jspfr
[url=http://jspfr137.info/]jspfr[/url]
http://jspfr135.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr135.info/>jspfr
[url=http://jspfr135.info/]jspfr[/url]
http://jspfr136.info/
jspfr" target="_blank">http://jspfr136.info/>jspfr
[url=http://jspfr136.info/]jspfr[/url]

Gepost door: jspfr136 | 26-09-06

Good evening
On-line pharmacy,offering online-prescription medication
[Cialis]
and more. Buy from internet,drugius without prescription,at affordable discount prices.Order pill here now!
Bye !!
http://med-pills.info

Gepost door: mefsfdsfmyed | 13-07-10

De commentaren zijn gesloten.