20-07-04

Concrete acties vanwege de Louis Paul Boonkring in de strijd tegen extreem rechts

Als Louis Paul Boonkring, een sociaal-culturele organisatie in Brussel, liggen we aan de basis van de campagne "Extreem rechts nee bedankt. Voor een leefbaar Brussel". Vertrekkend van het colloquium "Ondergesneeuwde sporen: strategieën tegen extreem rechts" werd in 1998 geopteerd voor een radicaal alternatief voor de tot dan meestal toegepaste 'doodzwijgstrategie' i.v.m. hoe omgaan met extreem rechts.
Op basis van de analyse van onder meer Jaap van Donselaar ("de staat paraat") werd het uitgangspunt: extreem rechtse partijen zijn geen partijen zoals andere. Essentieel is het ware gelaat van extreem rechts duidelijk te maken (ontmaskering). We opteerden resoluut voor een tweetalige campagne in Brussel ondersteund door het middenveld en dit in vrijwilligersverband. Andere gehanteerde basisprincipes van de campagne waren onder meer: het zich richten tot de niet-overtuigden, een wetenschappelijke onderbouw en professionele communicatiemiddelen.
We slaagden er alvast in om op Brussels niveau de problematiek bespreekbaar te maken en tevens voor een deel de verwarring ivm de wijze van strijd te voeren tegen extreem rechts, te verminderen. (1)
Dit blijkt onder meer in Brussel uit de continue isolering van Blokverkozenen, een zeer strakke toepassing van het cordon, een aparte benadering van X-rechts binnen de Nederlandstalige Brusselse media (Deze Week..).
Er werd alvast mede voor gezorgd dat de grote doorbraak langs Franstalige zijde er niet kwam met de blokkering van de instellingen als gevolg en dit spijts de zeer zware investeringen van het Blok en de ex-commissaris Demol die werd uitgespeeld als boegbeeld.
Er werd in die jaren ook gepleit voor een meer inhoudelijke invulling van het cordon sanitaire.
Afgelopen jaren ging de aandacht van de Boonkring ook uit naar het nadenken over hoe de toenemende verrechtsing kan worden gestopt en wat de rol van het middenveld hierin kan en moet zijn (met een nieuw colloquium in 2003: "Slechte tijd voor lyriek. De rol van het middenveld tegen de toenemende verrechtsing").
Met de verkiezingen van 13 juni 2004 worden we opnieuw met de neus op de feiten gedrukt: er zit nog steeds rek in de elektorale aanhang van extreem rechts in het algemeen en van het Blok in het bijzonder. En niemand durft verwedden waar het eindpunt ligt.
Wat wel vastligt is dat we generaties aan het verknoeien zijn en dat het gedachtegoed van extreem rechts zich nestelt in meer hoofden dan een democratie aankan.
De komende maanden (september - december 2004) wensen we concreet rond 3 invalshoeken te werken:
1. opvolging en voorbereiding nieuw arrest Hof Van Cassatie : het verdict valt op 9 november.
Doelstelling: nadenken over de wijze waarop op basis van het arrest het meest efficiënt kan worden gereageerd.
Vb.: verwarring bij democratische partijen na het arrest van 21 april 2004 van het Hof van beroep te Gent zien te vermijden; alleen kranten hebben er voorlopig conclusies uit getrokken (advertenties...), wat kan nog? Gemeenschapscentra/culturele centra.. Link met het 10-punten plan van Minister Arena (rol overheidsbedrijven..) Enz…
Wat met de mogelijke naamsverandering en invloed op cordon (zie verder)
Hoe: door technici bij elkaar te brengen en teksten hier rond te publiceren
2. het nut van het cordon sanitaire: intellectuele ondersteuning van de redenen waarom het cordon moet gehandhaafd blijven + eventuele herijking van het concept. Waarom Oostenrijkse toestanden geen voorbeeld zijn voor Vlaanderen enz… Wie beweert dat onze instellingen sterk genoeg zijn, vergist zich.
Met 2006 als objectief; heel wat burgemeesters hebben de knop al omgedraaid (+ zie gevolgen arrest en naamsverandering)
Hieraan koppelen we ook een reis naar Marseille in 2005 (bezoeken aan Marignan..).
3. de houding van de partijen t.a.v. extreem rechts: de verpletterende verantwoordelijkheid dat de partijen blijven dragen in de continue vooruitgang van het Blok. Enerzijds belijden ze met woorden het standpunt dat het Blok geen partij is als een andere, en langs de andere zijde bewijzen ze ganse dagen dat ze dit principe in de praktijk niet toepassen (vliegen afvangen, electorale spelletjes enz…)
Hoe: gesprekken organiseren met bevoorrechte getuigen (hangt tevens samen met de theorievorming rond het cordon sanitaire).
wie interesse heeft, neemt contact met de Boonkring, p/a Nieuwelaan 60 te 1040 Brussel of via de website: www.lpboonkring.be
(1) een ander concreet resultaat van al deze campagnes, is de schat aan documentatiemateriaal. Denken we aan de rapporten van de colloquia en een volledig werkdossier (wat werkt niet, wat werkt wel in de strijd tegen extreem rechts).
10:19 Gepost door 3 juli comit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.