28-07-04

Over werkwijze - door maya@agencefuture.org

OVER WERKWIJZE

Dit is een bijdrage over mogelijke werkwijzen voor een groep mensen en organisaties die iets wil ondernemen naar aanleiding van zwarte zondag na zwarte zondag. Van gedachten wisselen, inzichten delen, de nodige maatregelen en acties identificeren, doelstellingen en strategieën formuleren en succesvol uitvoeren, is belangrijk. Het is cruciaal dat we even stil staan bij hoe we dat willen doen. Dit stuk is dus een aanzet om te bekijken hoe we doeltreffend samen kunnen werken en op welke manier we iets aan elkaar kunnen hebben.

WAT EEN NETWERK ZOU KUNNEN DOEN.

Een diverse verzameling van individuen, organisaties en groepen die zich wil effectief wil inzetten kan baat hebben bij een netwerkstructuur.

Netwerking is een manier om krachten te bundelen. Een netwerk behoeft geen hiërarchie. Het kan een bredere doelstelling en reikwijdte hebben dan elk van haar delen. Het is een middel tot samenwerking dat grotere zichtbaarheid en slagkracht biedt, zonder te vereisen dat iedereen het tot in het laatste detail eens is.

Wij hebben tot op zekere hoogte verschillende beelden van hoe een gezondere samenleving er precies uit zou zien (onze ‘alternatieven’). Het is belangrijk om die verschillen van in het begin te erkennen en af te spreken hoe we die tot hun recht kunnen laten komen zonder aan eenheid te moeten inboeten. In een netwerk zou de eigenheid van elke deelnemer bewaard kunnen blijven en ingezet worden ten behoeve van andere deelnemers. Het is precies verscheidenheid die het geheel verrijkt.

In een netwerk kunnen dus heel verschillende soorten werk samen gaan. Alle organisaties, groepen en mensen (ook diegene die andere expliciete doelstellingen hebben) die werken aan (een deelaspect van) het complexe fenomeen waarmee we te maken hebben, kunnen er op elkaars ondersteuning rekenen. Iedereen kan in zijn eigen hoedanigheid, zijn eigen soort werk verrichten maar wordt daartoe beter uitgerust door te beschikken over een grotere gezamenlijke kennis- en ervaringspoel. Informatie, kennis en logistieke middelen van verschillende punten in het netwerk kunnen beschikbaar gemaakt worden voor andere punten in het netwerk. Het werk op een bepaald punt, kan het werk elders ook stimuleren en voeden.

Expertise en onderzoek kan binnen een netwerk een eigen plaats innemen. Wie met relevant werk of onderzoek bezig is, kan bij het netwerk aansluiten, zodat onderlinge communicatie gestimuleerd en ondersteund worden. Een netwerk kan thematisch werken maar moet ook net samenwerking tussen mensen (organisaties) die verschillende thematische invalshoeken hebben, vergemakkelijken. Een kenniskaart biedt daarbij een overzicht van de beschikbare kennis en ervaring.

Een netwerk kan dus werk dat reeds plaats vindt ondersteunen. Het kan ook ingezet worden om nieuwe klussen, analyses en acties uit te voeren. Lokaal en/of thematisch bestaan er reeds allerlei soorten initiatieven (studie- of actiegroepen, wijkcomitees, buurthuizen, grote en kleine organisaties). We zoeken een manier om het soort werk dat we nodig achten met reeds bestaande en met nieuwe initiatieven uit te voeren en tegelijk de taken die mensen al op zich genomen hebben te ondersteunen. Onderlinge begeleiding maar ook begeleiding vanuit het centrale knooppunt van het netwerk kan daarbij voorzien worden.

Een goed werkend netwerk is niet zo maar een los verband tussen mensen, organisaties en groepen. Het kan hen helpen richting te bepalen, verantwoordelijkheden ten overstaan van de ontwikkeling van onze maatschappij op te nemen en een concreet engagement aan te gaan. Een netwerk kan onafhankelijk van politieke, economische of media actoren werken, zonder daarom partnerschap a priori af te hoeven wijzen.

WAT ER NODIG ZOU ZIJN VOOR EEN NETWERK

- deelnemers
- een formulering van de doelstelling(en) van het netwerk: inhoudelijk en methodologisch
- dat iedereen begrijpt wat de bedoeling en het nut is van ‘samen’ te zijn
- onderling vertrouwen
- een overzicht (kaart) van het netwerk dat weergeeft wie er deel van uitmaakt, waar verschillende deelnemers mee bezig zijn, de informatie en kennis waarover zij beschikken en ook relevante informatie en kennis die buiten het netwerk bestaat. Zo’n overzicht geeft dan ook meteen een beeld van de thema’s of terreinen waarop meer werk nodig is, de informatie die ontbreekt, de noden van verschillende deelnemers, etc.
- netwerkbeheer, man-uren dus van mensen die het functioneren van het netwerk begrijpen: het faciliteren van groepsprocessen, meting van succes en zwaktes, opvolging van de doelmatigheid van het netwerk, feedback verwerking, beheer van een netwerkkalender, coördinatie van de publicatie van inhoudelijke bijdragen, updaten website, communicatie over de werking van het netwerk naar de deelnemers toe, externe communicatie, monitoren en modereren van de bijdragen van deelnemers, het organiseren van meetings, etc…
- sleutelspelers die de bovenstaande rollen op zich nemen, die communicatie tussen netwerk beheerders en bepaalde deelnemers groepen verzorgen en zich als tussenschakel inzetten, die werkmethodes en hun toepassing helpen bij schaven
- sponsoring door het beschikbaar maken van arbeidstijd en financiële of andere materiele middelen

Wat we sowieso nodig hebben

- mensen, hun inzicht, hun inzet en hun tijd
- een naam, zodat we naar onszelf kunnen verwijzen en zowel intern als extern herkenbaar zijn
- een formulering van onze doelstellingen en afspraken over werkwijzen
- overzicht van informatie en kennis
- interne en externe communicatie (o.a. een website)
- geld

DE BIJEENKOMST VAN 25 SEPTEMBER IN DE VOORUIT

Om deze vergadering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, kunnen de hoofdpunten op de agenda van te voren gekozen worden zodat we allemaal onze bijdrage goed kunnen voorbereiden. Een andere tekst op deze site kan een bespreking van de mogelijkheden voor die dag starten.

MAAR EERST

Op deze blog kunnen, naast de inhoudelijke gedachtewisseling en de informatie en links die hier bij elkaar gebracht worden, alvast enkele aparte threads starten (een korte begintekst en een reeks daaraan gekoppelde reacties). In een eerste thread, die met deze tekst begint, kunnen we mogelijke werkmethodes verder bespreken. Een tweede kan dienen om agendapunten en/of thema’s voor 25 september voor te stellen. In een derde kunnen we bespreken of en hoe we onze bedoeling in een gezamenlijk document vast zouden leggen.

Met deze blog en langs andere kanalen,kunnen we onderlinge informatie-uitwisseling voortzetten. We kunnen ons hier expliciet afvragen wat voor soort informatie we allemaal over en van elkaar kunnen gebruiken en onze eigen mogelijkheden, verlanglijstjes en ervaring alvast aan elkaar voorstellen. In een later stadium kan dan een info formulier opgemaakt worden om op overzichtelijke wijze details te geven over het soort info, kennis, vaardigheden, logistieke of praktische hulp etc. iemand (of een groep) te bieden heeft en welke ze nodig denkt te kunnen hebben. Een verzoek om hetzelfde, kan ook langs andere wegen bij geïnteresseerden geraken. Op basis van de verzamelde gegevens kunnen we dan een kennismaking en informatie gedeelte voor de bijeenkomst van 25/09 voorbereiden als een soort uitwisseling van verlanglijstjes en kennis/ervaringslijsten. We krijgen zo misschien ook meteen een goed beeld van het soort deelthema’s waarmee we bezig zijn.

Deze tekst is dus meteen de start voor een thread over werkmethodes. De ideeën die hierin voorgesteld worden, maken niet onze enige mogelijkheden uit en zijn niet grondig uitgewerkt. Dit is een uitnodiging om er alles wat relevant lijkt aan toe te voegen.

09:49 Gepost door 3 juli comit | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

moeilijk Beste Bloggers,

het is volstrekt onmogelijk om al die letterkes te lezen die jullie allemaal achtereen zetten. Ik heb het opgegeven. Stel mij in gebreke!
Maar als fervent Vlaams Blokvreter en zoon van hoogbejaarde Vlaams Blokstemmers, moet mij toch iets van het hart.

Het Vlaams Blok is een reactionaire partij. Binnen het Vlaams Blok is er van niet één oorspronkelijke positieve visie sprake. Enkele naoorlogse slogans volstaan. Mijn hoogbejaarde ouders vragen zich niet af wat het Blok vertegenwoordigt maar zijn ervòòr omdat het Blok tégen de Walen is.

Wat mij stoort aan jullie lettertjes die ik allemaal niet gelezen krijg, is helemaal dat jullie vanalles schijnen te vertegenwoordigen met als één gemene deler dat jullie tégen het Vlaams Blok zijn. Dat schijnt mij echter een even reactionaire reflex als die van mijn hoogbejaarde ouders. Je bent tegen het Vlaams Blok op dezelfde manier als het Vlaams Blok tegen de Walen is.

Nu wil ik wel aannemen dat jullie vòòr iets zijn. Die programmapunten lijken mij heel prettig om lezen, maar ik was - mea cupa - nog niet zover geraakt.

Maar staan die punten -die punten die diametraal tegenover het Vlaams Blok staan- niet in het programma van Groen!? Het zou mij verbazen als dat niet zo was.
Verdorie! In plaats van dit gelijmsijs lijkt het mij dan ook veel netter om Groen! te helpen verder te radicaliseren om een positief alternatief te vormen tegen het Vlaams Blok. Deze partij leeft nog (een beetje) en kan de puddingpartijen van het midden misschien ook tot leven brengen.

Ik stel dus voor dat jullie kleur bekennen en van dat vaaloranje afstand doen dat jullie site kleurt. Het lijkt een goed begin.

En daarnaast: schrap twee woorden uit jullie lexicon! Schrap gewoon 'Vlaams' en 'Blok'. Het lijkt echt niet relevant.

Gepost door: Dirk Lambrechts | 30-07-04

De commentaren zijn gesloten.